xét xử có hội thẩm

Xem xét và Đôi điều về chế định hội thẩm trong xét xử hình sự

Xét x? so th?m v? án Duong Chí Dung cùng d?ng ph?m

Với tư cách là cơ quan thực hiện chức năng tư pháp và xét xử của một nhà nước, tòa án luôn có một vị