sự phát triển ngành luật sư

Thiết chế luật sư tại Việt Nam có Lịch sử hình thành và phát triển thế nào

ls thinh

Ngay sau khi xâm lược Nam Kỳ, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy hành chính để quản lý các vùng đất đã